top of page

Inhoudsopgave

Deze sitemap-inhoudsopgave toont de korte samenvattingen van de onderwerpen en de aanwezige pagina's binnen deze RIA Website

Onder de vlag van de NOVI-Alliantie zijn inmiddels verschillende pilotregio’s bezig met het opstellen van RIA’s. 

De NOVI-Alliantie wil op regionale schaal (semi-)publieke en

private partijen mobiliseren die zich willen inzetten om veelal al bestaande sector-overstijgende, bovenlokale plannen los te trekken en te versnellen.

Informatie over ontstaan - zelf aan de slag gaan - en RIA  praktijkvoorbeelden

RIA komt voort uit de Brede NOVI-Alliantie, een informeel samenwerkingsverband van overheids- en private partijen. Het team bestaat uit: Friso de Zeeuw en Co Verdaas

Veelgestelde vragen met betrekking tot RIA

Opmerkingen - advies - of aanvullende content neem contact op met de RIA redactie

Periodiek bieden we een RIA nieuwsbrief aan- abonneer hier

RIA

Regionale Investerings Agenda is een aantal opgaven versneld tot uitvoering brengen, zoals woningbouw, mobiliteit, duurzame economische ontwikkeling met energietransitie en en landschap.

Dit in samenhang en met kwaliteitsverbetering ten opzichte van de verkokerde opgaven.

De NOVI-Alliantie is een informeel netwerk van partijen voor landschap, mobiliteit, economie en gebiedsontwikkeling.

De NOVI legt de grondslagen voor de verdere ontwikkeling van Nederland. Het ontbreekt vooralsnog evenwel aan Rijksregie. De RIA is de regionale contramal van de NOVI, gericht op concrete uitvoering. Dat kan, want er is geld voorhanden, het moet alleen slimmer worden ingezet.

Partijen die op zoek zijn naar 

  • een snellere omzetting van beleid in uitvoering

  • het mobiliseren en bundelen van publieke en private investeringsstromen

  • het combineren van maatschappelijke opgaven (integrerend denken)

  • het organiseren van uitvoeringskracht 

kunnen overwegen om gezamenlijk een RIA op te stellen.

Voldoen aan criteria om kansrijk te zijn voor de RIA ?

 

Een RIA vraagt om een coalition of the willing!

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is één van de aangewezen RIA-pilotregio’s. In deze regionale Brede Alliantie stemmen deelnemers af met hun regionale of functionele achterban en zodat het proces zich transparant voltrekt.

het viaduct werd verhoogd en verbreed. Zo is er een veiliger situatie voor de N242 en het spoor.

Een initiatief van de provincie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Amsterdam, gemeenten en natuurorganisaties. Het landschap wordt beter verbonden met stedelijke plekken Dit biedt meerwaarde voor de inwoners en de mensen die gebruik maken van het spoornetwerk.

Breda en Tilburg leveren een gezamenlijk propositie voor  de ontwikkeling van de stedelijke regio. Wat Breda niet heeft, heeft Tilburg, en andersom. De thematische Kansen voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg zijn: economie; ruimte, landschap en water;  Mobiliteit; Wonen en Klimaat & Energie.

bottom of page